Hirdetmény az óvodai felvételről

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8.§ (1) bekezdés értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban rendelet – 12. § (1).

A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

 

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

  • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§ (1)
  • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2).
  • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati óvodába lehet (rendelet 20. § (1).

 

A jelentkezés időpontja:

2016. április 28. – 29. 8 órától – 16 óráig
2016. május 2. – 3. 8 órától – 16 óráig

a székhely óvoda irodájában

Búzavirág Tagóvoda

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Peregi Óvodában

2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

Áporkai Óvodában

2338 Áporka Petőfi Sándor u. 20.

 

  • A beiratkozáskor be kell mutatni gyermekének anyakönyvi kivonatát, személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).
  • A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi fejlesztés mellett óvodai csoportban történhet (Nkt. 47.§).
  • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
  • Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2016. május 31-ig.

ÓVODAI NYÍLT NAPOT TARTUNK, ahol végigkísérjük a beiratkozó gyermekeket és szüleiket óvodáink csoportszobáin és egyéb termein, valamint bemutatjuk az óvodáink udvarait, ahol a kedves szülőkkel együtt lehet egy jót játszani és ismerkedni az ovival.

2016.május 6.-án pénteken 10 órára szeretettel várunk minden érdeklődőt a Búzavirág óvoda „A” épületének (Piac tér melletti épület) tornatermében egy kis közös játékra is!

 

Új gyermekek fogadása: Az első szülői értekezlet után 2016. szeptember 5.-től fokozatosan.

 

dr. Répás József
Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás
Társulási Tanácsának Elnöke