Tájékoztató a 2017. évi óvodai felvételekről

Tisztelt Szülők!

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, miszerint a jegyző a gyermeket a szülő kérésére – külön eljárásban – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. május 21-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentést a  „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.  

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a dokumentumok menü alól.  
   
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

•    Pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött óvodai jelentkezési lap
•    A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
•    A gyermek születési anyakönyvi kivonata
•    Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
•    A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum
(orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

A köznevelési törvény 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.
Az önkormányzati fenntartású óvoda körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.lachaziovi.hu oldalról letölthető.

Az óvoda fogad sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket integrált keretek között szakértői vélemény alapján (beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, hallássérült gyermekek közül a nagyothalló, ill. a műtéti úton helyreállított hallású gyermek, enyhe értelmi fogyatékos).

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2017. április 24 és 2017. április 26 időpontok között  800 órától 1600 óráig.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2017. május 31-ig, döntéséről írásban és az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos hirdetményben értesíti a szülőket.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Kiskunlacháza Önkormányzat jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani.

További információ:

A fentieken túl az óvoda vezetője telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is tud felvilágosítást adni.