Hirdetmény az óvodai felvételről

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban rendelet – 12. § (1).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy minden, a körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető Nkt. 8. § (1).

A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. (Nkt. 72.§ (1). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. § (2).

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

-          Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§ (1)

-          A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2).

-          Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati óvodába lehet (rendelet 20. § (1).

 

A jelentkezés időpontja:

 2015. április 27. – 30.

8 órától – 16 óráig

a székhely óvoda irodájában

Búzavirág Óvoda

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Peregi Óvodában

2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

Áporkai Óvodában

2338 Áporka Petőfi Sándor u. 20.

 

-          A beiratkozáskor be kell mutatni gyermekének anyakönyvi kivonatát, személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

-          A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi fejlesztés mellett óvodai csoportban történhet (Nkt. 47.§).

-          A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

-          Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2015. május 29-ig.

-          ÓVODAI NYÍLT NAPOT TARTUNK, ahol végigkísérjük a beiratkozó gyermekeket és szüleiket óvodáink csoportszobáin és egyéb termein, valamint bemutatjuk az óvodáink udvarait, ahol a kedves szülőkkel együtt lehet egy jót játszani és ismerkedni az ovival.

2015. március 30.-án csütörtökön 10 órára szeretettel várunk minden érdeklődőt a Búzavirág óvoda „A” épületének (Piac tér melletti épület) tornatermében egy kis közös játékra is!

 

-         Új gyermekek fogadása: Az első szülői értekezlet után 2015. szeptember 2.-tól fokozatosan.

 

Kiskunlacháza, 2015. március 16.

 

                                                                                           dr. Répás József

    

Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás

Társulási Tanácsának Elnöke

 

Óvodai foglalkozás