Köszöntő a 2012/2013 tanévre

Szeretettel köszöntöm Önöket a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás honlapján!
Remélem, hogy a honlap segítségével több információt és átfogóbb képet kaphatnak intézményünk életéről. Köszönjük azt a sok segítséget, amit a szülőktől, támogatóktól kapunk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban magas színvonalon családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

Nevelési év rendje:

Nevelési évünk időtartama: 2012.szeptember 1. – 2013. augusztus 31.
Óvodásaink fogadásának időpontja: 2012. augusztus 27.-től.
Új gyermekek fogadásának időpontja: 2012. szeptember 3-től.

Szünetek időtartama:

Őszi szünet: 2012. október 29-től – november 4.-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).
Ügyelet: Peregi Óvoda

Téli szünet: 2012. december 27-től - 2013. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
Ügyelet: Búzavirág Óvoda „A” épület

Tavaszi szünet: 2013. március 28-tól - április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda)
Ügyelet: Búzavirág Óvoda „B” épület

Utolsó tanítási nap: 2013. június 14.

 

Nevelés nélküli munkanapok felhasználása:

Dátum

Felhasználás

2012. október 12.

TÁMOP Óvodafejlesztési Pályázaton való indulásunk

2012. december 15.

Téli nevelőtestületi értekezlet

2013. április 12.

Tavaszi nevelőtestületi értekezlet

2013. június 7.

Alkalmazotti kirándulás

2013. június 28.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

 

Óvodánk nyitva tartása:

Heti öt munkanapon 6.30 órától – 17 óráig.
A nyitva tartástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

Személyi feltételek:

Engedélyezett létszám:

48

Óvodapedagógus:

31

Dajka:

15

Konyhai alkalmazott:

1

Óvodatitkár:

1

Felvett gyermekek száma:374 fő
Csoportok száma: 15

 

Csoportok

Létszám

Óvodapedagógusok

Dajkák

Tulipán

15+9 = 24

Tamásné Szabó Csillag Virág
Prezsmer Ilona

Papsity Béláné

Halacska

25

Horváthné Végh Julianna
Pusztai Tiborné

Marcsók Zoltánné

Napocska

26+1 = 27

Nagyné Szecsei Monika
Pusztai Tiborné

Nyéki Imréné

Csicsergő

24

Ekker Mihályné
Krepsz Tímea

Kallóné Gránicz Magdolna

Kiskacsa

16+6

22

Baloghné Szarka Ágnes
Horákné Vida Krisztina

Polgár Lászlóné

Pillangó

26

Bodnárné Fekete Éva
Salga Imréné

Bődiné Kátai Erzsébet

Maci

27+1 = 28

Bakóné Tóth Ildikó
Petrovicsné Bárkányi Dolli

Vass Jánosné

Katica

28

Horváth Sándorné
Szűcs Nelli

Tulkosné Kósa Erzsébet

Napocska (Pereg)

16+6 =  22

Majtényiné Köő Katalin
Fekete Erzsébet

Gránicz Istvánné

Kiscsillag

21

Hlavács Gyuláné
Sándor Tamásné

Kovács Lajosné

Maci

20

Jaksáné Kiss Erzsébet
Szabóné Markó Katalin

Répás Erika

Süni

29

Markóné Kovács Gabriella
Pokornyik Zsuzsanna

Horák Andrásné

Katica (Pereg)

29

Koczó Pálné
Sándor Györgyné

Kovács Ferencné

Süni (Áporka)

26

Fehér Lóránt Imre

Pamuk Alexandra

Napocska (Áporka)

25

Tóthné Árvai Melinda
Ribinszki Szilvia

Horváthné Pamuk Margit

Összesen:

351+23 = 374

 

 

 

Nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladata: Magatartás és viselkedés az óvodában (ERKÖLCSI ÉS MUNKÁRA NEVELÉS)

Az erkölcsi-szociális érzelmek alakítása

 • Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtése.
 • Olyan óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a szimbólumok, jelek erősítsenek meg olyan erkölcsi tulajdonságokat, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, a közösen végzett munka öröme, önzetlenség.
 • A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását.
 • A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítése, a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek legyen képes a környezetében lévő emberi kapcsolatokban észrevenni a jót és a rosszat.
 • Önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelés.
 • A szociális érzékenység kialakulása segítse a másság elfogadását.
 • Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősítése segítse a barátkozást, tegye lehetővé, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban.

A szocializációt az óvoda pozitív légköre biztosítja. Az ilyen légkörben nevelkedett gyermeknek fejlődik az „ÉN” tudata, természetes magatartássá válik mások elfogadása, a „MÁSSÁG” elfogadása. Fejlődik erkölcsi tartása és akarata.
A gyerekek megnyilvánulásait a felnőtteknek nyitottsággal, törődéssel kell figyelni.

 

Feladataink:

 • Pozitív mintán alapuló szociális tanulás
 • Szereteten alapuló családias légkör
 • Másság elfogadása
 • Kedvező érzelmi hatások
 • A gyermek pozitív megnyilvánulásaira épülő fejlesztés
 • A viselkedésformáknak, és az együttélés szabályainak elsajátítása (óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek)
 • Alkalmazkodó-képesség kialakítása
 • Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzetű, elhanyagolt gyermekek nevelése – ez a feladat speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek közreműködésével
 • Kiemelkedő képességű gyermekekhez való alkalmazkodás
 • Közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása
 • Erkölcsi nevelés, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség), és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlesztése
 • HELYES VISELKEDÉS MAGATARTÁS AZ ÓVODÁBAN ( Varász szavak használata: KÖSZÖNÉS-  KÉREM SZÉPEN - KÖSZÖNÖM SZÉPEN – LÉGYSZÍVES - LEGYENSZÍVES)
 • KULTURÁLT ÉTKEZÉSEK (papírszalvéta használata minden étkezésnél, asztali szemetes)

A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus viselkedése.

 

A munka tevékenység

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kihasználását. Az óvodás gyermekek számára a munkatevékenység játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játéktól.

 

A munka és a munkajellegű tevékenység fontos eszköze a személyiségfejlesztésnek.

Pedagógiai funkciója nem a szakismeretek gyakoroltatása, hanem a gyermekek együttműködési képességeinek fejlesztése. Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok során megélik a közösségért való tevékenykedés örömét is. A munkajellegű tevékenységek a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. Az óvodapedagógusok a gyermekek munkáját mindig konkrétan, reálisan és egyéni képességeikhez mérten értékelik.  Ez az a terület ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, belátható, átélhető a gyermekek számára. Ez a legnagyobb motiváló erő, ösztönző, megerősítő tényező.

Alapvető követelmény a tevékenységek során az önállóság, az öntevékenység és a cselekvő tapasztalás lehetőségeinek megteremtése. A különböző munkafajták közös vonása, hogy tevékenykedtetést, tényleges munkavégzést jelentsen az óvodában. Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyerekek, amihez kedvük van, egyéni és életkori fejlettségüknek megfelel és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani.

Óvodánkban az alábbi munkafajtákat végezhetik a gyerekek:

 1. A gyermek saját személyiségével kapcsolatos munkák: önkiszolgálás (öltözködés, testápolás, étkezés, környezet rendben tartása).
 2. A csoport érdekében végzett munkák:
 • naposság
 • alkalomszerű munkák (terem és öltöző díszítése, ajándékok készítése, segítés a felnőtteknek és egymásnak, különböző megbízatások teljesítése)
 • növénygondozás (virágok ültetése, gyomlálása, öntözése, gyümölcsszedés)
 • természetsarok rendezése kialakítása
 • kerti munkák gyermekek méretének megfelelő kerti szerszámokkal (fűseprű, gereblye,söprű)

Az óvoda közösségeinek szakmai megbeszélései, értekezletei:

Értekezlet fajta

Tervezett időpont

Hely

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet

2012. augusztus 30.

 Búzavirág Óvoda „A” épület

Téli nevelőtestületi értekezlet

2012. december 15.

Búzavirág Óvoda „B” épület

Tavaszi nevelőtestületi értekezlet

2013. április 12.

Peregi Óvoda

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

2013. június 28.

Áporkai óvoda

 

Óvodánk kapcsolattartási formái a családdal

Óvodánk és a családok kapcsolata:

A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Mint szülőkkel, mint a nagyszülőkkel igyekszünk az óvodára jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, tovább erősíteni. Az elkövetkező időszakban is egyre jobban törekszünk arra, hogy érezzék a szülők, hogy számítunk segítségükre, együttműködésükre.

Család látogatások:

Fontos feladatunk annak feltérképezése, hogy a család és az óvoda fontos elképzelései és nevelési módszerei megegyeznek-e. Meg kell keresnünk a lehetőséget az egységes nevelésre, melyben segít a gyermek és a család megismerése.

Beszoktatás:

A szülők az óvodapedagógusokkal közösen segítik a gyermekek beilleszkedését az óvodai életbe.

Fogadóórák:

Előre megbeszélt időpontban bármikor, akár a szülő, akár a pedagógus kezdeményezi.
Reálisan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, megbeszéljük a következő időszak nevelési feladatait. Valamennyi tanköteles korú gyermek szüleivel egyéni beszélgetést kezdeményezünk.

Egyéb formák:

Nyílt napok, a szülőkkel közösen kialakított időpontban, illetve szülői kérésre bármikor.
Megismertetjük a szülőket a korszerű nevelési eljárásokkal, ízelítőt kaphatnak az óvoda életéből. Együtt játszhatnak és tevékenykedhetnek gyermekeikkel.

Közös programok:

Különféle rendezvényeket szervezünk, ezáltal is erősítve a család és az óvoda kapcsolatát.

Címkék