Moduláris program - Egészséges életmódra nevelés
 


 

A modul előzménye

Családtámogatás

Beszoktatás

Szülők tájékoztatása


A modul célja

Egészséges életmódra nevelés, egészségvédelem-, óvás-, megőrzés; testi képességek fejlesztése; mindennapos mozgás lehetőségeinek biztosítása, a mozgás szeretetének kialakítása.

Környezettudatos viselkedés kialakítása.

A modul tartalma

Helyes életritmus, szokásrend, hetirend, napirend kialakítása. Egészséges táplálkozási szokások alapozása, a szülők bevonásával. Óvodai szintű programok szervezése (Ovi-olimpia, Együtt-egymásért nap). Élményszerző kirándulások, séták szervezése, a gyermekek természethez, környezetvédelemhez való pozitív viszonyulásának kialakítása, fejlesztése.

A kompetenciafejlesztés fókuszai

- Egészségvédelem

- Egészségmegőrzés

- Természet szeretete

- Környezetvédelem

Várható eredmények

A gyermekekben kialakul az egészséges életmód iránti igény, a helyes életritmus-, szokásrend betartása és a mozgás szeretete.

A gyermekek érdeklődnek a természet iránt, megszeretik a természetet, kialakul környezet tudatos gondolkodásuk és a környezethez való pozitív viszonyulásuk.

A fenntarthatóságot biztosító tényezők

(dokumentálás)

- Csoportnapló

- Projekt

- Témahetek

- Fotók, élmények megörökítése

Összegzés, értékelés

(SNI, differenciálás és multikultúrális tartalmak megjelenítésével.)

- Mérési-értékelési táblázat

- Egyéni fejlettségmérő lapok

- Gyerektükör

 
 

Tevékenységek

A fejlesztendő készségek

Módszerek és munkaformák

Erőforrás

Humán

Eszközök

Hónap

Projekt

Gyermek

Pedagógus

 

Testünk

1.

T

E

S

T

I

K

É

P

E

S

S

É

G

E

K

F

E

J

L

E

S

Z

T

É

S

E

Testrészek

- testséma

- testkép

- szókincsbővítés

Szemléltetés, beszélgetés

Frontális; mikro-csoportos

 

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

Óvónők

2010. január

Érzékszervek

-látás

-hallás

-tapintás

-szaglás

-ízlelés

-szókincsbővítés

Beszélgetés, játék

Mikro-egyéni

Értékelés, differenciálás

Dajka nénik

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

Óvónők

Folyamatos

Mozgás

Mindennapos

-mozgáskoordináció

-állóképesség

Bemutatás, magyarázat

frontális

 

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

Óvónők

 

Szervezett

-testi képességek

-nagy mozgások

Bemutatás,

magyarázat

frontális

 

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

Óvónők

2010 március

Víz-projekt

Kirándulás

Élményszerző séták

Megfigyelés, téri tájékozódás, figyelem, állóképesség,

Kitartás, szókincsbővítés


Megfigyelés, magyarázat, beszélgetés, értékelés

Frontális, differenciálás

 

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

Óvónők

2010 március-április

Sportcsarnok látogatás

"Ovi Olimpia"

Testi képességek, együttműködés

Bemutatás

Csoportos

Dajka nénik

Szülők

Az óvodai társulás gyermekei

Az óvodai társulás dolgozói

2010. április 1.

 

 

 

2.

E

G

É

S

Z

S

É

G

V

É

D

E

L

E

M

 Gondozás, testápolás

öltözködés

Önállóság,

Finommotorika

Szokásismeret

Egészségmegörzés

Társas magatartás

Szókincsbővítés

Értékelés differenciálás

Magyarázat

Bemutatás

Csoportos-egyéni

Értékelés-differenciálás

 

Kiskacsa-csoport

Maci csoport

Óvónők

 Folyamatos

 Babafürdetés

Figyelem

Finommotorika

Bőrérzékelés

Vizuális észlelés

Szociális kép

Bemutatás

Megfigyelés

Beszélgetés

Mikro csoportos,

egyéni

 Dajka nénik

 

 

 2010. május

 Helyes életritmus

szokásrend

Napirend

Hetirend

Pihenés

Szociális kép

Akarati tulajdonságok

Társas magatartás

Szokás ismeret

Értékelsés-differenciálás

Példamutatás

Beszélgetés

Megfigyelés

Frontális, mikro, egyéni

Dajka nénik

Szülőkkel való megbeszélés

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

 Óvónők

folyamatos

 

Egészséges táplálkozás

3.

E

G

É

S

Z

S

É

G

E

S

É

L

E

T

M

Ó

D


Vitaminsaláta készítés

Magvas kenyér kóstolás

Gyümölcsturmix készítés

Gyümölcsnap

-szokásismeret

-vizuális észlelés

-gondolkodás

-szókincsbővítés

-szenzitivitás

-közösségi érzés

-alkalmazkodás

-természettudatos gondolkodás

-természet iránti pozitív érzelmek kialakulása, fejlesztése

finommotorika


-magyarázat

-bemutatás

-beszélgetés

-megfigyelés

-értékelés

-differenciálás

Frontális

Mikrocsoportos

Egyéni


Dajka néni

Szülők

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

Óvónők

 Folyamatos

Betegség megelőzés

Levegőzés

Mozgás a szabadban

Udvari játék

Kocogás, futás

 

 

 

Dajka nénik

Szülők

Kiskacsa-csoport

Maci-csoport

Óvónők

Folyamatos

 

Környezetvédelem

4.

K

Ö

R

N

Y

E

Z

E

T

V

É

D

E

L

E

M

Levegő tisztasága

-szociális kép

-környezet tudatos gondolkodás

-figyelem fejlesztés

-szókincs bővítés

-nagymozgások

-finommozgások

-társas kapcsolatok

-természet iránti pozitív érzelmek kialakítása, fejlesztése

-testséma fejlesztése

takarékosság

 

magyarázat

beszélgetés

megfigyelés

figyelem

szemléltetés

 

Frontális

Csoportos

Egyéni


Dajka nénik

Szülők

Kiskacsa csoport

Maci csoport

Óvónők

 

Tűz veszélyei

 

Víztakarékosság

Vízprojekt

Föld lakóinak védelme

Madár-hét

 TÁMOP LOGO