Óvodai beiratkozás 2013.

Hirdetmény

az óvodai felvételről

 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban rendelet – 12. § (1).

 

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy minden, a körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető Nkt. 8. § (1).

 

A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. (Nkt. 72.§ (1). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. § (2).

 

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

 

  • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§ (1)
  • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2).
  • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati óvodába lehet (rendelet 20. § (1).

 

A jelentkezés időpontja: 2013. április 23 – 26.

 

  • A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).
  • A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi fejlesztés mellett óvodai csoportban történhet (Nkt. 47.§).
  • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
  • Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2013. július 15-ig.
  • Új gyermekek fogadása: 2013. szeptember 2.

 

 

Kiskunlacháza, 2013. március 5.