Tájékoztató az óvodai felvételről az 2019-2020-as nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a DOBÓ SÁNDOR ÓVODA székhelyén és a Peregi Tagóvodában 2019. április 23-án kedden, 24-én szerdán, 25-én csütörtökön, és 26-án pénteken 8.00 – 17.00 óra között kerül sor.

Beiratkozás helye:

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA
Székhely óvoda irodájában

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Telefon: +36 20 569 70 31

Peregi Tagóvoda irodájában:
2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

Telefon: +36 20 569 70 33

Ÿ Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC.  Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Az óvodába a 2019-2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek!

(A 2016. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége harmadik életévük betöltésének időpontjától függően folyamatosan történik.)

 

Ÿ Az óvodai felvételről

 

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49.§. rendelkezik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • Ÿ Születési anyakönyvi kivonat,
 • Ÿ Egészségügyi kiskönyv,
 • Ÿ Oltási lap
 • Ÿ Személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya
 • Ÿ Taj kártya,
 • Ÿ Mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.
 • Pontos adatokkal kitöltött óvodai beiratkozási adatlap (mely beszerezhető az óvoda titkárságán, vagy letölthető az óvoda honlapjáról: http://www.lachaziovi.hu „Dokumentumaink” menüpontból a „Beiratkozási adatlap a 2019. évre” címszóról

 

A felvételi döntésről az óvodavezető május 31-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

 

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzőjének címezve az intézményvezetőhöz lehet benyújtani.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

Az eddigi évek hagyományaihoz híven a jelentkezés idején 8. 00 – 11. 30 óra, valamint 15.00 –16.30 között a szülők betekinthetnek az óvodák életébe. Természetesen beülni, játszani a csoportokban nem lehet, de egy kis beszélgetés, nézelődés nem zavarja meg az óvodák életét. Erre mind a három épületünkben lehetőség van.

 

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától, a DOBÓ SÁNDOR ÓVODA vezetőjének, valamint a település jegyzőjének!

  

Ÿ A körzethatárokról

Felvételi körzet tekintetében Kiskunlacháza Nagyközség területén két körzet került kialakításra. (122/2010. (IV.22.) határozat)

1. számú körzet: DOBÓ SÁNDOR ÓVODA Székhely óvoda

                           Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3.

                           Búzavirág Óvoda Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 6/a.

2. számú körzet: Peregi Tagóvoda Kiskunlacháza, Dózsa György u. 260. 

 

Természetesen a szabad férőhelyek függvényében - igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott óvodai épületben helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik óvodai épületben irányítjuk őket.

 

Ÿ Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2019. április 30.

 

Ÿ Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2019. április 30.

  

Tájékoztató a nevelési programról

A DOBÓ SÁNDOR ÓVODÁBAN  három épületben, összesen 13 csoportban foglalkozunk a gyerekekkel. Minden intézményünkben logopédus és fejlesztő pedagógus, valamint gyógypedagógus segíti munkánkat. Részben osztott vegyes, illetve korosztály szerint osztott csoportok, valamint integrált nevelést végző csoportok is vannak, ezek szervezése a jelentkezők korától, számától függ.

 

Megfelelő feltételrendszerrel rendelkezünk intézményeinkben az integráltan nevelhető kiemelt figyelmet igénylő gyermekek alábbi csoportjainak neveléséhez:

Ÿ hallássérült gyermekek fogadása: Minden épületben

Ÿ enyhe fokban értelmi fogyatékos: Minden épületben

Ÿ beszédfogyatékos gyermekek fogadása: Minden épületben

    beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fogadása: minden

    épületben

 

 

A DOBÓ SÁNDOR ÓVODA székhely óvoda 4 csoporttal,

A Búzavirág Óvoda telephely óvoda 4 csoporttal,

A Peregi Tagóvoda 5 csoporttal működik.

 

Minden intézményünkben katolikus és református fakultatív, ingyenes hitoktatás van, elsősorban nagyobbak részére.

Valamint néptánc ovi és ovi torna délutáni foglalkozásokat is tartunk megfelelő jelentkezés esetén.

 

Nevelési programunk fő célkitűzései:

 

Mind a három óvodai épületünkben a TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ Pedagógiai Programmal dolgozunk.

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvodanevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának.

Célja: A 3 – 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, amely

magában foglalja az egészségnevelést (egészséges   életmódra   nevelés,   testi   nevelés, egészségmegőrzés szokásainak kialakítása), és a környezettudatos magatartásra nevelést (környezet védelméhez, megóvásához, fenntarthatóságához kapcsolódó szokások kialakítása).

Ez a cél a következő tevékenységrendszereken keresztül valósul meg:

 • Játék- és tanulási tevékenység
 • Társas- és közösségi tevékenység
 • Munkatevékenység
 • Szabadidős tevékenység

E tevékenységi formák megválasztásával a gyermekek adott fejlettségi szintjéhez igazodó készségfejlesztés, illetve  különböző képességek alapjainak  lerakása történik.

Programunk alapján valljuk, hogy a gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell  valamire, vezetni   kell   valahová. Az óvoda feladata nem a szűken vett iskolai feladatokra való felkészítés, hanem az életre való felkészítés, amely csak valóságos tevékenységek, tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.  

Fontos számunkra, hogy megjelenjen programunkban a szakmai értéktöbblet, mely pedagógiai munkánkat színesebbé, innovatívabbá teszi.

Az is fontos számunkra, hogy a gyermekek szülei – az óvodába lépés pillanatától – ismerjék Pedagógiai Programunkat, az abban foglaltakat elfogadják és megvalósítását támogassák.

Nevelőmunkánkat évek óta gazdag programmal, eszközbeszerzéssel támogatja a két óvodai ALAPÍTVÁNYUNK.

 Az óvoda pedagógiai programja megismerhető az óvoda honlapján és az óvodai épületekben.

 

Orosné Dávid Ildikó
Intézményvezető

Kép
Megosztás