Óvodai beíratkozás

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8.§ (1) bekezdés értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban rendelet – 12. § (1).

A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

    Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§ (1)

    A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2).

    Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati óvodába lehet (rendelet 20. § (1).

 

A jelentkezés időpontja:

 

2019. április 23. (kedd) – 24. (szerda) - 25. (csütörtök) – 26. (péntek)

8 órától – 17 óráig

 

A jelentkezés helyszíne:

 

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

 

DOBÓ SÁNDOR ÓODA Peregi Tagóvodában 2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

           

    A beiratkozáskor be kell mutatni gyermekének anyakönyvi kivonatát, személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ számát, továbbá a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

    A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése gyógypedagógusi, fejlesztő pedagógusi fejlesztés mellett óvodai csoportban történhet (Nkt. 47.§).

    A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

    Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2017. május 31-ig.

ÓVODAI NYÍLT NAPOT TARTUNK, ahol végigkísérjük a beiratkozó gyermekeket és szüleiket óvodáink csoportszobáin és egyéb termein, valamint bemutatjuk az óvodáink udvarait, ahol a kedves szülőkkel együtt lehet egy jót játszani és ismerkedni az ovival.

2019. április 26.-án pénteken 10 órára szeretettel várunk minden érdeklődőt a DOBÓ SÁNDOR ÓVODA székhely épületének (2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3. – a piactér melletti épület) tornatermében egy kis közös játékra is!

Új gyermekek fogadása: Az első szülői értekezlet után 2019. szeptember 3-tól fokozatosan.

 

dr. Répás József
Polgármester

Címkék
Kép
Megosztás