Óvodai és bölcsődei beiratkozás_2024

HIRDETMÉNY

óvodai és bölcsődei beiratkozásról

A 2024/2025-ös nevelési évre Kiskunlacháza Város Képviselőtestülete az Önkormányzat által fenntartott Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde óvodáiba és bölcsődéjébe a beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

Óvodai beiratkozás

2024. április 22-26.

9 órától – 16 óráig

A beiratkozás helye:

Székhely óvoda 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Bölcsődei beiratkozás

2024. május 27-30.

9 órától – 16 óráig

A beiratkozás helye:

Mesevár Bölcsőde 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u.1/b.

Az óvodai felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2024/2025-ös nevelési évre történik. A nevelési év kezdő napja 2024. szeptember 1, utolsó napja augusztus 31.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább a törvény értelmében napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Azok a gyermekek, akik augusztus 31. után töltik be harmadik életévüket, nem óvodakötelesek, a felvétel csak szabad férőhely függvényében lehetséges.

A gyermekek óvodai beiratkozásához szükséges dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • Születési anyakönyvi kivonat
  • A szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok.

Amennyiben a szülő rendelkezik a következő dokumentumokkal:

  • Szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
  • Szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely intézménykijelölést és fejlesztendő területet tartalmaz)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.

Óvodakötelezettségét külföldön teljesítő gyermekre vonatkozó előírások:

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a főigazgatót.

Az óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentését az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani. www.oktatas.hu

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ. (A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény XXXI. Fejezet 201. alcím 247. § (1) bekezdése a) pontja értelmében).

Felvételi eljárásrend: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a beiratkozásra megjelölt időszak - 2024. április 26. - után beérkező jelentkezések a beérkezett kérelmek elbírálása után kerülnek feldolgozásra a fennmaradó szabad férőhelyek függvényében.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett, (3. életévüket augusztus 31-ig betöltő) gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Az óvoda felvételi körzete: Kiskunlacháza város közigazgatási területe, felvételi körzet alapján

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda főigazgatója

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában a szülő hozzájárulása esetén elektronikus úton – közli a szülővel.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda főigazgatója a döntésről értesíti az előző óvoda igazgatóját.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: legkésőbb, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap.

Jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén a hozott határozat ellen a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó főigazgató részére kell átadni. A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 37.§ (3) alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A hirdetmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) valamint a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:

Orosné Dávid Ildikó főigazgatónál ovodavezeto [at] lachaziovi.hu () e-mail címen, vagy a +36 20 422 98 81-es telefonszámon.

A 2024/2025. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a 2024. szeptember 2. napjától folyamatosan történik. Ezen a napon kerülnek, átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Az első szülői értekezletek időpontjai:

Székhely óvodában (2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.): 2024.08.21. szerda 16 óra

Telephely óvodában (2340 Kiskunlacháza Gárdonyi út 1.): 2024.08.22. csütörtök 16 óra

Tagóvodában (2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.) 2024.08.23. péntek 16 óra

 

HIRDETMÉNY

a 2024/2025-ös nevelési év bölcsődei beiratkozás tárgyában

A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.

A bölcsődei beiratkozás időpontja személyesen:

2024. május 27-30-án

9 órától -– 16 óráig

A beiratkozás online felületen a bolcsi [at] lachaziovi.hu ()  e-mail címen is történhet, május 30-ig.

A bölcsődei előjelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:
– munkavégzésük, betegségük
– munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik. A felvétel a szabad férőhelyek függvényében kerül elbírálásra. ​A jelentkezések várólistára kerülnek.

A felvételi elbírálásnál előnyben részesül az a gyermek, akinek szülője munkavégzés miatt kéri a gyermek felvételét, továbbá a bölcsőde felvételi körzetébe tartozik.

A bölcsőde felvételi körzete: Kiskunlacháza város közigazgatási területe

A felvétel elbírálásáról a főigazgató dönt, a szakmai vezető véleményét figyelembe véve. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem, hívják a + 36 20 514 4966 telefonszámot, illetve írjanak az info [at] mesevarbolcsi.hu () e-mail címre.

Kiskunlacháza, 2023. március 14.

Dr. Répás József

Polgármester

Kép
Megosztás