Madarak

Madarak témahét.

A témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott héten az óvodai csoport minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik, úgy, hogy a gyermekeknek jó kedvet és sikerélményt adjon. A nevelés fő mozgatórugója az aktivitásra támaszkodó tanulás, tapasztalatszerzés. 

 


A projekt címe

"Madár, madár haza szállj"

A projekt készítői

Bakóné Tóth Ildikó

Horákné Vida Krisztina

A projektben részt vevők

Gyermekek ( Kiskacsa és Maci csoport 26+25 fő)

Óvodapedagógusok (4 fő óvónő)

Technikai dolgozók ( 2 fő dajka)

A projekt célja

- A gyermekek környezettudatos magatartásának alakítása, fejlesztése

- Alapvető környezet-, és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.

- A projekt részt vevőinek a madarak természetes élőhelyének védelméhez való pozitív hozzáállás alakítása, felelősségérzetük fejlesztése.

- Az állatok felkutatása, élőhelyükön történő megfigyelése.

A projekt helyszínei

- Óvoda csoportszobái

- Udvar

A projekt feladata, részcélok

- Az óvodás korosztály számára érthető, befogadható, játékos módon való téma megközelítés.

- Ismeretek bővítése (pl. madarak külső tulajdonságai, hangjuk, fészekrakási módjuk, életmódjuk, stb.)

- Madarak óvására, védelmére nevelés.

- Értelmi képességek fejlesztése a projekt tevékenységtartalmaival, a gyerekek ismereteinek bővítése a madarakról, a természetvédelem szükségességéről, szókincsgyarapítás, amely segíti az anyanyelvi fejlődést.

- A gyerekek környezettudatos beállítódásának fejlesztése.

- A természetvédelemmel kapcsolatos szokások, tevékenységek megismertetése, melyek jól hasznosíthatók a gyerekek mindennapi életében is.

- A gyerekek figyelmének felhívása az emberi környezetkárosítás következményeire (a madarak életterének óvása, esetleges fészek pótlási lehetőségek)

- Különböző nevelési területeken a tevékenységekben a madarak témakör elemeinek megjelenítése (mese-vers, dalok, énekes játék, zenehallgatás, vizuális nevelés, mozgás), így érzelmileg is közel kerülnek a gyerekekhez a megfigyelt madarak.

Tervezés

- A témahétre tervezett tevékenységek szervesen beépülnek az óvodai kompetencia alapú tartalmakba, érvényesítve a differenciált fejlesztő hatásokat.

- A választott témák illeszkednek a modulhoz.

- A modul tématerv- javaslatait egyéni ötletekkel is kiegészítjük, figyelembe véve a helyi adottságainkat.

Tapasztalatok, élmények gyűjtése

Élményszerző séta során a gólyák és a fecskék megtekintése a különbségek megbeszélése, miből készül? Esetleg a gólya és fecskemadár megfigyelése távcsővel, képeskönyv, határozó és dia megtekintése.

Játék

Megfigyelő készséget fejlesztő játék: kiskanál, nagykanál… a vers elmondása után egy valaki valamilyen mozdulatot végez, a többiek ezt utánozzák.5/8 82.old. Természetjárás ( koncentráció, fantázia játék; ügyességi játék; Ki tud több tojást vinni a fészekbe.

Néphagyomány

Május 10. Madarak és fák napja

Kísérletek, megfigyelések

Fészek készítése homokból, vízből, szalmából.

A projekt várható eredményei

- A gyermekek nagyon aktívan, motiváltan vegyenek  részt a tevékenységekben, amit az újszerű, tevékenykedtető, tapasztalatszerzésre épülő kísérletezések, izgalmas játékok, tevékenységek, megfigyelések biztosítanak.

- A játék fejlődik, a gyerekek képesek lesznek együttműködni, alkalmazkodni egymáshoz.

-  Sok új ismeretre tesznek szert, fejlődik környezetükhöz való pozitív viszonyuk, környezettudatos gondolkodásuk.

 

 

Tevékenységek

Módszerek, eszközök

Dokumentum

Sikerkritériumok

M

Á

J

U

S

1

0

-

1

4

 


Külső világ tevékeny megismerése

A madarak külső jegyeinek megfigyelése

Madarak védelme

A madarak és fészek közötti párhuzam keresése. Madarak táplálkozása. Mit esznek?

A madarak és fészek közötti párhuzam keresése. Kicsinyek gondozása, mivel táplálkoznak.

Rajzlap, festék,

Ragasztó

Fotó karton

Színes papír

Nagyító

Fényképezőgép

Távcső

Diák

Képeskönyvek

Szalma

Ágak

Sík bábok

Heti terv táblázat

Csoport napló

Fotók

 

- A gyermekek aktív részt vétele

- A pedagógusok motiváló, támogató, érdeklődést felkeltő hozzáállása, munkája.

- Ellenőrzés, értékelés.

- Elkészült alkotások.

Ének-zene, énekes játék

Fecskét látok /énekes játék/

Mondóka:Madarak voltunk

Zh:Eresz alól

Gólya, gólya gilice

Madárhangok CD

 

Matematikai tapasztalatszerzés

Madarak összehasonlítása, nagyság, szín stb. tojásforma megfigyelése.

A fecske és gólya közti különbségek megfigyelése, összehasonlítása, a madár nagysága.

Számlálás a minimat eszközökkel, tojásokkal is.

 

Mozgás

5/8. 90.o. 27. játék Gólyák

Fészekfogó

 

Irodalom-anyanyelv

Bába Mihály: Kié a fecskefészek

Gazdag Erzsi: Fecske nóta /részlet/

Vizuális nevelés

Papírtojás készítése gyűrés, ragasztás technikával.

Madárfészek készítése papírból, majd madarak készítése színes papírból.

 

Képek a projektről

Címkék